WKR

De aanpassingen zijn als volgt:

– Het noodzakelijkheidscriterium wordt in eerste instantie slechts ingevoerd voor gereedschappen en digitale hulpmiddelen zoals de iPad. Bij het noodzakelijkheidscriterium is het de vraag of de vergoeding, verstrekking of terbeschikkingstelling noodzakelijk is voor het werk. Zo ja, dan wordt deze niet tot het loon gerekend. Het is de werkgever die kan aangeven of sprake is van noodzaak, waarbij de bestaande gebruikelijkheidstoets de al te vrije inschatting corrigeert.

– Er kan gebruik worden gemaakt van een concernregeling, waarbij de vrije ruimte van alle inhoudingsplichtigen mag worden samengeteld. Van een concern is in dit verband sprake als de moedermaatschappij ten minste 95% houdt in de (klein)dochtermaatschappijen.

– Het maakt voor een aantal werkplek gerelateerde voorzieningen niet langer uit of de werkgever deze vergoed, verstrekt of ter beschikking stelt, dit onderscheid verdwijnt en er komt een gerichte vrijstelling voor deze posten in plaats van een nihilwaardering.

– De bestaande regeling voor branche-eigen producten blijft binnen de WKR behouden door het invoeren van een gerichte vrijstelling.

– De regeling krijgt een jaarlijkse afrekensystematiek waarbij de afrekening gelijk mag plaatsvinden na afloop van het jaar en de eventueel verschuldigde loonbelasting via de loonaangifte in de maand januari kan worden afgedragen.

– Het forfait ter bepaling van de vrije ruimte wordt verlaagd tot 1,2% (was 1,5%).

Graag zijn wij u van dienst bij de implementatie van de WKR. Wij hanteren hierbij het volgende stappenplan:

1. Inventarisatie huidige vergoedingen en verstrekkingen binnen de onderneming en in de arbeidsvoorwaarden

2. Analyse van de gevolgen van het huidige beleid bij toepassing van de WKR

3. Aanpassen/Optimaliseren vergoedingen en verstrekkingen en doorvoeren in administratie en arbeidsvoorwaarden.

Voor een uitgebreider overzicht van de regeling, zie hier ook de eerder geplaatste informatie.

Geplaatst in Geen categorie