De B.V. in, wanneer is dit voor u interessant?

Wij krijgen vaak de vraag wanneer het interessant is om een eenmanszaak om te zetten in een B.V. Vaak “hoort” men dat de minimale winst € 150.000 moet bedragen. Er zijn echter meerdere zaken die van belang zijn. En er is geen zwart/wit benadering mogelijk. Wanneer is inbreng voor uw onderneming interessant?

Een aantal redenen waarom inbreng in een B.V. interessant kan zijn:

  • Financieel: Al bij een winst vanaf € 85.000 kan het voor u interessant zijn om uw onderneming in de B.V. vorm te drijven. Dit hangt onder meer af van het salaris dat u aan uzelf toekent.
  • Aansprakelijkheid: Vanuit het oogpunt van aansprakelijkheid kan het altijd interessant zijn om te ondernemen in de B.V., afhankelijk van het risicoprofiel van de onderneming (branche). Bij een eenmanszaak bent u in privé aansprakelijk voor eventuele schulden van de onderneming. Na omzetting van een eenmanszaak in een B.V. bent u als natuurlijk persoon niet meer aansprakelijk voor ondernemingsschulden, tenzij sprake is van (kennelijk) onbehoorlijk bestuur.
  • Commercieel: In sommige branches heeft een B.V. meer “aanzien”, waardoor uw onderneming wellicht makkelijker opdrachten verkrijgt. Ook internationaal kan dit van belang zijn. Tot slot is het veelal eenvoudiger om kapitaal aan te trekken, samenwerkingsverbanden met andere partijen aan te gaan of zelfs de onderneming te verkopen.

Kortom, het is niet op voorhand te zeggen wanneer inbreng van uw onderneming in de B.V. interessant is. Graag zijn wij bereid vrijblijvend met u van gedachten te wisselen of inbreng in uw situatie interessant is. Onze contactgegevens staan bovenaan.

Geplaatst in advisering Getagd met , , ,

Wijziging belastingheffing spaargeld?

Er is veel te doen over het box 3 tarief, waarbij wordt uitgegaan van een rendement van 4%. Dit rendement wordt belast, ongeacht of je ook daadwerkelijk dit rendement behaalt. Per saldo betaalt de belastingplichtige 1,2% aan belasting, terwijl het rendement op spaargeld op dit moment vaak daaronder ligt.

Het kabinet heeft aangegeven om met Prinsjesdag te komen met een wijziging van het systeem die de belastingheffing rechtvaardiger zou maken.

Geplaatst in advisering

Personeelsfeest binnen werkkostenregeling

Mogelijk toch meer ruimte om een personeelsfeest op locatie te houden zonder de vrije ruimte (WKR) op te eten?

De belastingdienst lijkt het standpunt te huldigen dat (een deel van) de kosten kunnen vallen onder de gerichte vrijstelling voor reis- en verblijfskosten. Het is wachten op een beleidsbesluit met een nadere toelichting.

Geplaatst in Geen categorie

Het Belastingplan 2015(1): De eigen woning

Met betrekking tot de eigen woning valt op dat het belastingplan een aantal positieve ontwikkelingen laat zien.
Zo wordt de aftrek van hypotheekrente op restschulden met 5 jaar verlengd tot 15 jaar en wordt de 3-jaarstermijn voor hypotheekrenteaftrek van leegstaande te koop staande woningen of toekomstige eigen woningen permanent (was tijdelijke maatregel).
En ook de herleving van hypotheekrenteaftrek na een periode van verhuur van de eigen woning (box 3) wordt structureel.

Helaas heeft de wetgever geen oog gehad voor de echtscheidingsregeling.
De echtscheidingsregeling houdt kortgezegd in dat de belastingplichtige die de woning verlaat (en dus niet langer als hoofdverblijf ter beschikking heeft) nog twee jaar na het tijdstip van metterwoon verlaten de hypotheekrente mag aftrekken, mits de woning het hoofdverblijf blijft van de gewezen partner.
Twee jaar is echter betrekkelijk kort, omdat een der ex-partners vaak al voordat het verzoek tot echtscheiding is ingediend de woning heeft verlaten.
Bovendien duurt de afwikkeling van een scheiding vrij vaak langer dan twee jaar, zeker als ook een onderneming in het geding is.
Het had de wetgever gesierd ook voor deze op zichzelf al vervelende situatie de geldende 2-jaarstermijn (structureel) op te rekken met een jaar. Hopelijk wordt dit onderkend tijdens de behandeling in het parlement!

Geplaatst in Geen categorie

Echtscheiding

Een fiscalist kan u bijstaan in het scheidingsproces (zowel bij mediation als bij een “vechtscheiding”).

Door zijn betrokkenheid kan optimale renteaftrek ten aanzien van de eigen woning worden verzekerd. Bij directeur-grootaandeelhouders (dga) is daarnaast de verdeling van het aanmerkelijk belang vaak een discussiepunt, welke om fiscale bijstand vraagt.

M. Nijland Belastingadvies B.V. werkt in nauwgezet overleg met uw advocaat/mediator aan de (fiscaal) beste regeling.

Geplaatst in Geen categorie

WKR

De aanpassingen zijn als volgt:

– Het noodzakelijkheidscriterium wordt in eerste instantie slechts ingevoerd voor gereedschappen en digitale hulpmiddelen zoals de iPad. Bij het noodzakelijkheidscriterium is het de vraag of de vergoeding, verstrekking of terbeschikkingstelling noodzakelijk is voor het werk. Zo ja, dan wordt deze niet tot het loon gerekend. Het is de werkgever die kan aangeven of sprake is van noodzaak, waarbij de bestaande gebruikelijkheidstoets de al te vrije inschatting corrigeert.

– Er kan gebruik worden gemaakt van een concernregeling, waarbij de vrije ruimte van alle inhoudingsplichtigen mag worden samengeteld. Van een concern is in dit verband sprake als de moedermaatschappij ten minste 95% houdt in de (klein)dochtermaatschappijen.

– Het maakt voor een aantal werkplek gerelateerde voorzieningen niet langer uit of de werkgever deze vergoed, verstrekt of ter beschikking stelt, dit onderscheid verdwijnt en er komt een gerichte vrijstelling voor deze posten in plaats van een nihilwaardering.

– De bestaande regeling voor branche-eigen producten blijft binnen de WKR behouden door het invoeren van een gerichte vrijstelling.

– De regeling krijgt een jaarlijkse afrekensystematiek waarbij de afrekening gelijk mag plaatsvinden na afloop van het jaar en de eventueel verschuldigde loonbelasting via de loonaangifte in de maand januari kan worden afgedragen.

– Het forfait ter bepaling van de vrije ruimte wordt verlaagd tot 1,2% (was 1,5%).

Graag zijn wij u van dienst bij de implementatie van de WKR. Wij hanteren hierbij het volgende stappenplan:

1. Inventarisatie huidige vergoedingen en verstrekkingen binnen de onderneming en in de arbeidsvoorwaarden

2. Analyse van de gevolgen van het huidige beleid bij toepassing van de WKR

3. Aanpassen/Optimaliseren vergoedingen en verstrekkingen en doorvoeren in administratie en arbeidsvoorwaarden.

Voor een uitgebreider overzicht van de regeling, zie hier ook de eerder geplaatste informatie.

Geplaatst in Geen categorie